ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Uitvoeringsfase

 

Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt.

Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het financiële beheer in de aankomende periode. In het budgetplan wordt duidelijk hoe de financiële situatie van de cliënt er uit ziet en of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Tevens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan de cliënt uitbetaald wordt.


Alle inkomsten worden meegenomen in het budgetplan. Ook de toeslagen van de belastingdienst (behalve kinderopvangtoeslag), kinderbijslag en vakantiegeld. Als uit het budgetplan blijkt dat dit geld noodzakelijk is om de vaste lasten te betalen, wordt het hiervoor gebruikt. Indien dit niet het geval is, kan er een van tevoren afgesproken (extra) bedrag overgemaakt worden op de leefgeldrekening.

Aan de hand van het budgetplan wordt het Plan van Aanpak mogelijk bijgesteld.

Aben Bewindvoering streeft ernaar regelmatig in contact te blijven met haar cliënten. Dit kan telefonisch, per e-mail en/of op afspraak. Aben Bewindvoering streeft ernaar minimaal tweemaandelijks contact te hebben met iedere individuele cliënt teneinde de voortgang (Plan van Aanpak en ontwikkeling) van het bewind te bespreken en in eventuele bijsturingacties of - maatregelen te voorzien.

Op verzoek worden periodiek financiële overzichten aan cliënten verstrekt. Hierop staan alle transacties van een bepaalde periode staan vermeld. Ook bestaat de mogelijkheid dat cliënten inloggen in ons programma OnView met behulp van een verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. De cliënt kan dan zijn transactieoverzicht, budgetplan en schuldoverzicht incl. aflossingen in principe 24 uur per dag raadplegen.

Jaarlijks legt Aben Bewindvoering Rekening en Verantwoording af aan de rechtbank binnen de termijn welke de rechtbank per cliënt stelt. Vooraf bespreekt de bewindvoerder de Rekening en Verantwoording met de cliënt. Indien de cliënt zich kan vinden in de inhoud van de Rekening en Verantwoording tekent hij/zij voor akkoord waarna deze wordt verzonden naar de rechtbank.


Terug naar 'werkwijze' 

 

E-mailen
Bellen