ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Privacyreglement Aben Bewindvoering

Inleiding en doel

Om als een goed bewindvoerder te kunnen handelen zijn wij verplicht en is het noodzakelijk om persoonsgegevens van cliënten en direct belanghebbende omtrent cliënten te verzamelen. Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Aben Bewindvoering het voorliggende privacyreglement gehanteerd. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacyregels zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist.

Het reglement bevat informatie voor cliënten en betrokkenen, en is een leidraad voor de medewerkers van Aben Bewindvoering.

Alle medewerkers binnen Aben Bewindvoering zijn verplicht tot geheimhouding en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie alleen raadplegen, gebruiken en delen wanneer dit te maken heeft met het uitoefen van haar taak.

De cliënten en derden waarvan gegevens worden verwerkt kunnen zich beroepen op hun rechten zoals inzage, verbetering, aanvulling, wissing, zolang het uitoefenen van deze rechten niet onredelijk of onmogelijk zijn. 
De verwerking van de persoonsgegevens heeft als grondslag een beschikking van de rechtbank dan wel een overeenkomst die u aangaat met Aben Bewindvoering. 

Voor vragen over persoonsgegevens of dit privacyreglement neemt kunt u contact opnemen met Aben Bewindvoering (Joep Aben), via 06-14 275 110 of info@abenbewindvoering.nl.

Soorten gegevens 

Uw bewindvoerder heeft uw gegevens nodig om zijn taak uit te voeren. Hierbij moet gedacht worden aan financiële gegevens, "n.a.w gegevens" maar ook gegevens over uw persoonlijke situatie kunnen belang zijn voor de uitvoering van zijn taak. 

De persoonsgegevens worden verwerkt om: 

·  De gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de financiële belangen van    rechthebbende. De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en, onder andere, de belastingaangifte verricht;

·  Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering is uitgesproken;

·  Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van cliënten;

·  Wanneer er schulden zijn zal de bewindvoerder de noodzakelijke gegevens delen met schuldeisers. 

Bewaren van gegevens 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een cliëntendossier. Dit dossier wordt bewaard zolang het bewind loopt. Na beëindiging van het bewind wordt een kopie van het dossier aan u overhandigt. Na beëindiging van het bewind wordt uw dossier voor 7 jaar bewaard. Aben Bewindvoering hanteert hierbij de richtlijnen van de Nederlandse Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB). Na deze periode wordt uw dossier met daarin alle persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging persoonsgegevens 

Aben Bewindvoering gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, samen met eventuele verwerkers (externe partijen), zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar bevoegd voor zijn, en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.


E-mailen
Bellen