ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

Intakegesprek 

Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat de cliënt verder wil met Aben Bewindvoering, wordt er zo snel als mogelijk een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Dit zal indien mogelijk binnen 2 weken na de kennismaking plaatsvinden. Het intakegesprek zal ongeveer 2,5 uur duren. Ook wat betreft het intakegesprek geldt dat als de cliënt begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie het een vereiste is dat de begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is.


Aan de hand van het inventarisatieformulier nemen we allerlei vragen door om de situatie van de cliënt zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Er wordt naar de inkomsten gekeken en welke vaste lasten de cliënt heeft. Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de cliënt zijn/haar  administratie bij de hand heeft, zodat we deze samen door kunnen nemen.

Tijdens het intakegesprek krijgt de cliënt de formulieren die nodig zijn om het verzoek voor onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank.
Hieronder valt ook het door de cliënt ondertekende Plan van Aanpak.

Het Plan van Aanpak is een belangrijk onderdeel bij de aanvraag bewindvoering en daarna bij de toetsing van de uitvoering en is daarom bij de aanvraag door de rechtbank vereist.’
In dit plan worden doelen gesteld voor korte en lange termijn. Waar gaan we samen naar toe werken en hoe gaan we dat bereiken?

In het Plan van Aanpak wordt vastgelegd:  

  • wat is het doel van de onderbewindstelling;

  • wat zijn de wederzijdse afspraken om dit doel te bereiken;

  • wat mag Aben Bewindvoering en de cliënt van elkaar verwachten en wie fungeert voor de cliënt als contactpersoon;

  • de vermogens- en inkomensbeschrijving ('nulmeting');

  • de strategie van de bewindvoerder (en cliënt) om:

          - de financiële situatie zo spoedig mogelijk te stabiliseren;

          - te komen tot een situatie van zelfredzaamheid van de cliënt.

De cliënt en de bewindvoerder ondertekenen beiden dit Plan van Aanpak.

Het is mogelijk om sommige formulieren tijdens de intake samen in te vullen. De cliënt kan dit ook samen met familie of een hulpverlener doen. 

Terug naar 'werkwijze' 

 

E-mailen
Bellen