ABEN BEWINDVOERING

Beschermingsbewind op maat

 Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor kwetsbare mensen, die door hun lichamelijke en/of geestelijk gesteldheid niet of onvoldoende hun financiële belangen kunnen behartigen en/of door (dreigende) schulden het overzicht over hun financiën kwijt zijn.

De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Wie onder bewind staat blijft handelingsbekwaam. De betrokkene mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het (negatieve) vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:
 

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden.

 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan).

 • Maken van een plan van aanpak en dit regelmatig evalueren.

 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen.

 • Met volmacht wijzigen van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen.

 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt.

 • Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliënt te optimaliseren.

 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen.

 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

 • Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien van toepassing.

 • Periodieke betaling van de vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan.

 • Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit de bewindvoering.

 • Postverwerking.

 • Informeren en adviseren bij juridische zaken.

 • Het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan cliënt

 • Het aanbieden van een cliëntportaal via Onview waarop de cliënt 24 uur per dag kan inloggen, voor een actueel overzicht.

  Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld. Kortom een bewindvoerder heeft als taak te zorgen dat de klant aan de inkomenskant alles krijgt waar hij recht op heeft en dat de uitgaven in balans komen met het inkomen.

  Als er sprake is van schulden.....

  Een bewindvoerder is geen schuldhulpverlener. Wel is het zijn taak om regie te houden over de schulden. Daarom vallen de volgende taken onder die van een bewindvoerder indien er sprake is van schulden:

 

 • In kaart brengen van de schuldpositie en/of betalingsachterstanden

 • Eventueel betalingsregelingen treffen met schuldeisers. De schuldpositie moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden)

 • Indien er een schuldpositie is waarvan de aflossing niet inpasbaar is binnen het budget (problematische schulden) wordt er, na een periode van stabilisatie, doorverwezen naar een schuldhulpinstantie.

   

                                      

E-mailen
Bellen